Regulamin

Regulamin dyscyplinarny

Gminnego Zespołu Piłki Nożnej „Omulew Wielbark”.

Spis treści:

Rozdział I  "Postanowienia ogólne"

Rozdział II "Rodzaje kar dyscyplinarnych"

Rozdział III "Zasady karania"

Rozdział IV "Rodzaje przewinień dyscyplinarnych i wymiar kar"

Rozdział V "Postępowanie dyscyplinarne"

Rozdział VI "Postępowanie sanacyjne"
 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy regulamin stosuje się wobec członków, działaczy, zawodników Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark”

2.      Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie Statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, wytycznych, orzeczeń organów Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark” , a także przepisów władz sportowych i przepisów gry w piłkę nożną.

§ 2

1.      Za popełnione przewinienia nakłada się kary dyscyplinarne, które mogą być łączone.

2.      W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną za wszystkie przewinienia.

3.      Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności karnej.

§ 3

1.      Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawniony jest Zarząd Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark”.

do góry...

 

ROZDZIAŁ II

Rodzaje kar dyscyplinarnych

§ 4

1.      Kary dyscyplinarne dzieli się na :

a)      kary zasadnicze,

b)      kary dodatkowe.

 

 

2. Kary dyscyplinarne w stosunku do członków Stowarzyszenia i działaczy Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark”

                      a)  kary zasadnicze :

                        - upomnienie,

                        - nagana,

                        - kara pieniężna,

                        - dyskwalifikacja na określoną ilość zawodów, na określony czas lub dożywotnio,

                        - zawieszenie w pełnieniu funkcji na określony czas lub dożywotnio,

                    b)  kary dodatkowe :

                         - zakaz wyjazdu w celach sportowych,

                         - zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w Polskim Związku Piłki Nożnej,      

2.      Kary dyscyplinarne w stosunku do zawodników Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark”

      a)  kary zasadnicze :

                        - upomnienie,

                        - nagana,

                        - kara pieniężna,

                        - dyskwalifikacja na określoną ilość zawodów, na określony czas lub dożywotnio,

b)      kary dodatkowe :

                        - zawieszenie w pełnieniu kapitana drużyny na określony czas lub dożywotnio,

                         - zakaz wyjazdu w celach sportowych,

      do góry...

 

ROZDZIAŁ III

Zasady karania

§ 5

1.      Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo ( w tygodniach, miesiącach lub latach ) lub ilościowo ( określona ilość meczy )

2.      Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy sezonami tj. od dnia zakończenia do dnia rozpoczęcia nowych rozgrywek.

3.      Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczy lub czasowo musi być wykonana w kolejnych meczach rozgrywek ligowych i pucharowych w klasie rozgrywek, w której aktualnie występuje ukarany zawodnik. Do czasu wykonania kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach.

4.      Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością zawodów, nie wykonana w danym sezonie, zostaje przeniesiona na nowy sezon. W przypadku, gdy zawodnik przechodzi do innej klasy rozgrywek lub innego klubu karę odbywa w nowej klasie rozgrywek lub klubie.

5.      Wykonanie kary dyskwalifikacji czasowej można zawiesić na okres od 6 do 12 miesięcy, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.

6.      Zawieszona kara dyskwalifikacji podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia popełnione zostało podobne rodzajowo przewinienie.

7.      Wykonanie kary dyskwalifikacji wobec podmiotów ( poza zawodnikami ) polega na zakazie pełnienia funkcji w czasie rozgrywek, w tym przebywania na boisku w miejscu przeznaczonym dla kierownictwa, zawodników i w szatni.

8.      Kara dyskwalifikacji wymierzona do 3 spotkań nie może być zmniejszona.

9.      Kary wymierzone czasowo lub liczbą spotkań powyżej 3 mogą być czasowo darowane, obniżone względnie zawieszone tylko przez organ, który wydał prawomocne orzeczenie lub organ nadrzędny w przypadkach :

             - odbycia co najmniej połowy kary,

-          zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego.

do góry...

                                                            

ROZDZIAŁ IV

Rodzaje przewinień dyscyplinarnych i wymiar kar

§ 6

Osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów niniejszego regulaminu, które w czasie zawodów ( na boisku, widowni lub w obrębie obiektu sportowego ) popełniające przewinienie podlegają karom dyscyplinarnym w wymiarze :

1.      Za usiłowanie zranienia, kopnięcia lub uderzenia przeciwnika w czasie gry ukarane przez sędziego wykluczeniem z gry ( czerwona kartka )  – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 6 miesięcy.

2.      Za rozmyślne uderzenie rękąlub kopnięcie przeciwnika w czasie gry oraz udział w bójce w czasie gry – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 6 spotkań.

3.      Za niesportowe zachowanie w czasie spotkania wobec przeciwnika, sędziów, widzów, osób funkcyjnych ukarane przez sędziego napomnieniem ( żółta kartka ) – kara pieniężna 20 złotych.

4.      Za wysoce niesportowe ( ordynarne ) zachowanie wobec przeciwnika, sędziów,  widzów, osób funkcyjnych ( używanie słów wulgarnych, pogróżek ) – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 3 miesięcy lub kara pieniężna 100 złotych.

5.      Za naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika w czasie lub poza grą ( kopnięcie, uderzenie ręką lub innym przedmiotem, oplucie ) – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 6 miesięcy i kara pieniężna w wysokości 100 złotych.

6.      Za opuszczenie w czasie gry ławki kar lub ławki graczy rezerwowych i udział w bójce lub sprzeczce – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 4 spotkań lub kara pieniężna 100 złotych.

§ 7

Zawodnikom, trenerom, działaczom, którzy popełnia wymienione przewinienia dyscyplinarne wymierza się następujące kary :

1.      Za przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i niewłaściwe zachowanie lub zakłócanie porządku – kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 6 miesięcy lub kara pieniężna 50 – 100 złotych.

2.      Za stosowanie środków odurzających i dopingujących kara bezwzględnej dyskwalifikacji od 6 miesięcy.

3.      Za rażące naruszenie podstawowych obowiązków statutowych, niepodporządkowanie się uchwałom, zarządzeniom władz Polskiego Związku Piłki Nożnej  zawodników i działaczy – kara pieniężna od 100 złotych do wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej włącznie.

4.      Za wysoce niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, rażące zakłócanie porządku publicznego – kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy do dyskwalifikacji dożywotniej oraz kary dodatkowe

5.       Za spóźnienie się lub niestawienie bez wiarygodnego usprawiedliwienia zawodnika  na badania lekarskie, oficjalne zawody, konsultacje  – kara  pieniężna 50 złotych. Za wielokrotne niestawienie się na zawody kara dyskwalifikacji od 2 do 6 miesięcy oraz kary dodatkowe.

do góry...

                    

ROZDZIAŁ V

Postępowanie dyscyplinarne

§ 8

1.      Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

2.      Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin i miejsce posiedzenia, zawiadamia zainteresowane strony i wzywa do ustosunkowania się do zarzutów na piśmie.

§ 9

1.      Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron.

2.      Przewodniczący organu może wyłączyć jawność posiedzenia.

3.      Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutów po czym strony zgłaszają swoje wnioski i uwagi.

4.      Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego, jak również na podstawie innych dokumentów.

5.      Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym wydaje orzeczenie.

6.      Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.

7.      Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.

8.      Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia.

9.      Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

§ 10

1.      Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne powinno być składane w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy.

2.      Po tym terminie orzeczenie staje się prawomocne i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 11

1.      Zarząd klubów zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej o wszystkich przypadkach nałożenia kar na zawodników , sędziów, trenerów i działaczy biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie.  Zawiadomienie powinno zawierać opis przyczyny ukarania oraz wysokość kary.

§ 12

1.      Zarząd  Gminnego Zespołu Piłki Nożnej „Omulew  Wielbark” obowiązany jest  prowadzić ewidencję kar.

2.      Po upływie 3 lat od daty zakończenia kary na wniosek ukaranego kara może być wykreślona z ewidencji kar.

3.      Z chwilą skreślenia kary uważa się ja za niebyłą. Wykreślenia dokonuje organ, który karę orzekł.

do góry...

 

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie sanacyjne

§ 13

3.      Na prawomocne orzeczenia dyscyplinarne podjęte przez uprawnione organy Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark  przysługuje skarga, która może być wniesiona do Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

1.      Środek zaskarżenia może być wniesiony, gdy uprawniony podmiot zarzuca rażące naruszenie prawa, regulaminów i innych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

2.      Środek zaskarżenia wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżona decyzję w ostatniej instancji. Organ ten winien w ciągu 7 dni przesłać powyższy środek zaskarżenia Zarządowi Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie.

§ 14

3.      Warunkiem rozpoznania środka zaskarżenia jest wniesienie go w terminie oraz złożenie do Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie kaucji, której zwrot następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania.

§ 15

4.      Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego . Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie.

§ 16

         Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu   Gminnego Zespołu Piłki Nożnej  „Omulew Wielbark”  na  posiedzeniu w dniu 2007-01-22 roku i obowiązuje od dnia  podpisania.

      do góry... 

Sponsor główny
Sponsorzy
  • WPZ Lemany
  • AGSport
  • AGRO ARTIM
Facebook